Nạc vai dăm

Mã sản phẩm: 1001220066

Mã sản phẩm: 1001220066

194.000 ₫ / kg