Nạc vai dăm

Mã sản phẩm: 1001220066

Mã sản phẩm: 1001220066

190.500 ₫ / kg