Basa không đầu (500g/con)

Mã sản phẩm: 1001228905

Mã sản phẩm: 1001228905


69.500 ₫ / kg