Tôm thẻ (70-80 con/kg)

Mã sản phẩm: 1001278108


257.000 ₫ / Kg